Fakulta stavební ČVUT v Praze


sprašová hlína

zemina vzhledem i vlastnostmi podobná spraši, ale vzniklá odlišným vývojem, a/nebo se jedná o spraš, která byla resedimentována, nejčastěji vodou. Zpravidla je produktem procesů svahové modelace, fluviálních, eluviálních, popř. i pedogenetických procesů

Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN 73 6133